Open navigation

Công văn 795/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2023 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa thay thế

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/TCHQ-TXNK

V/v miễn thuế nhập khu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam.
(Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn s 11012023/TNK-TGTGT ngày 11/01/2023 của Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam đề nghị hướng dẫn v thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bo hành sa chữa, thay thế. Về vấn đề này, Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

a) Đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái nhập

Thủ tục hi quan thực hiện theo quy định tại khon 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sđổi, bổ sung tại khon 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, theo đó, hàng hóa xuất khẩu được min thuế xuất khẩu, đã được gii phóng hàng nhưng sau đó có thay đổi mục đích min thuế thì phi khai t khai hi quan mới. Chính sách qun lý hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khu được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hi quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách qu hàng hóa xut khu tại thời điểm đăng ký t khai ban đu.

b) Đối với hàng hóa mới nhập về đ thay thế

Thực hiện thủ tục nhập khu (không phi tái nhập) hàng hóa thông thưng quy định ti mục 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính ph.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ điểm c, khon 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khu, thuế nhập khu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa tạm xuất, tái nhập để bo hành, sa chữa, thay thế được min thuế nhập khu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam tạm xuất sn phm để bo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định cht lượng kém, không th sửa cha và nhà cung cấp gi hàng hóa mới cho mục đích bo hành, không thanh toán thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xut, tái nhập do hàng hóa nhập khu trở lại khônphi là hàng hóa đã xuất đi, do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.

Tng cục Hi quan trả lời để Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cư
ng (để b/cáo);
 - Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.