Open navigation

Công văn 887/TCHQ-TXNK ngày 02/03/2023 Tổ chức thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế trong trường hợp trụ sở người nộp thuế nằm ngoài địa bàn quản lý

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/TCHQ-TXNK

V/v kiểm tra sau hoàn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời vướng mc tại công văn số 283/HQĐNg-TXNK ngày 23/02/2023 của Cục Hải quan TP. Đà Nng về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế trong trường hợp trụ sở người nộp thuế nm ngoài địa bàn quản lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 77 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế quy định: “1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tc rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm k từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

2. Thủ tục, thm quyn, trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuê đối với hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và Luật Thanh tra”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước...”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước phải được thực hiện tại trụ sở của người nộp thuế. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng thực hiện theo đúng quy định tại Luật Qun lý thuế và các văn bn hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Đà Nng biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - P
TCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: V
T, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.