Open navigation

Công văn 940/TCHQ-TXNK ngày 06/03/2023 Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê gia công lại tại khu phi thuế quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam).
(Đường số 12, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11838/BTC-CST ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính chuyển công văn số 11/2022/SHP-ESP ngày 01/11/2022 của Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam) về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê gia công lại tại khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ) quy định hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu. Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Căn cứ quy định nêu trên, sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam, sau đó xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài thì không được hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.