Open navigation

Công văn 3139/BGTVT-VT ngày 31/03/2023 Xử lý kiến nghị xem xét cân nhắc mức phí xe taxi vào đón khách tại sân bay

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3139/BGTVT-VT

V/v xử lý kiến nghị xem xét, cân nhắc mức phí xe taxi vào đón khách tại sân bay

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cảng vụ hàng không miền Nam;
 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 07/HHTX-HCM.23 ngày 23/3/2023 của Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh về kiến nghị xem xét, cân nhắc mức phí xe taxi vào đón khách tại sân bay (gửi kèm theo công văn).

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nghiên cứu nội dung và xử lý theo thẩm quyền kiến nghị của Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 07/HHTX-HCM.23 ngày 23/3/2023 theo quy định; báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/04/2023./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Hiệp hội Taxi Tp. Hồ Chí Minh;
- CHKQT Tân Sơn Nhất;
 - Lưu: VT, Vtải (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬN TẢI
 Trần Bảo Ngọc

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.