Open navigation

Công văn 3981/TCT-DNNCN ngày 28/10/2022 Tiếp tục triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn”

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3981/TCT-DNNCN

Tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022, theo đó đã hướng dẫn cụ thể các nội dung về lộ trình, các nội dung trọng tâm cần phải triển khai, nguồn kinh phí trả thưởng, cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử. Sau một thời gian triển khai Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý đối với một số vướng mắc như sau:

1. Về thời điểm Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và quý III/2022

Tại điểm 1 Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hướng dẫn cụ thể về lộ trình triển khai, theo đó: “Chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng”; “Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn ” tiếp theo, chậm nhất là ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng”

Tuy nhiên, do việc tổ chức triển khai gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về việc công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo rà soát cơ sở dữ liệu đúng quy định, đúng đối tượng, nên một số Cục Thuế chưa kịp triển khai việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và quý III/2022 đúng lộ trình theo hướng dẫn tại công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế nêu trên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Thuế trong quá trình triển khai, Tng cục Thuế cho phép các Cục Thuế được triển khai dần nhưng phải có tuyên truyền ngay để cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và mọi tầng lớp dân cư được biết đến chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế triển khai. Việc triển khai dần được thực hiện như sau:

Đối với quý II/2022 và quý III/2022, Cục Thuế có thể tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” sau ngày 15/10/2022 nhưng vẫn phải đảm bảo việc tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng của quý II/2022, quý III/2022 chậm nhất là ngày 15/11/2022. Cục Thuế có thể kết hợp lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và quý III/2022 một lần.

Trường hợp Cục Thuế đã thực hiện xong việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II/2022 và cn thiết phải kết hợp việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý III/2022 và quý IV/2022 một lần, thì có thể thực hiện theo lộ trình của quý IV/2022 theo hướng dẫn tại công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế nêu trên.

2. Về triển khai các công việc trước thời điểm tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng

Theo hướng dẫn tại công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế nêu trên thời điểm trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng, do đó, Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc phải thực hiện trong vòng trưc 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Các công việc chính phải thực hiện bao gồm: Rà soát danh sách cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng đảm bảo đủ điều kiện theo quy định; Tra cứu thông tin của cá nhân, hộ kinh doanh theo thông tin tại cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của CQT; Thông báo đến cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng; Xác định cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện/không đủ điều kiện nhận thưởng theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn này;...Lập danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng/không đủ điều kiện nhận thưởng để ban hành Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế.

Để đảm bảo quyền lợi của cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng, trong thời gian sớm nhất, CQT có trách nhiệm thông báo đến cá nhân, hộ kinh doanh về thời hạn phải xuất trình căn cứ để chứng minh cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng tối đa trong vòng trước 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt, để đảm bảo việc tổ chức trao thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của kỳ lựa chọn.

3. Về căn cứ xác định cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng/không đủ điều kiện nhận thưởng

Sau khi CQT đã lựa chọn được “Hóa đơn may mắn” thì căn cứ để xác định cá nhân, hộ kinh doanh nhận thưởng là Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế của CQT (yêu cầu bản đã sử dụng để đăng ký thuế lần đầu với CQT hoặc bản đã sử dụng khi thay đổi thông tin đăng ký thuế). Trường hợp cá nhân không còn lưu giữ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế của CQT thì có thể sử dụng các giấy tờ tùy thân khác quy định của pháp luật đảm bảo có thể định danh cá nhân theo đúng thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế của CQT. Trường hợp người trúng thưởng có MST là người phụ thuộc được cấp theo thông tin giấy khai sinh/mã định danh (nếu có) thì căn cứ để xác định cá nhân nhận thưởng là giấy khai sinh/mã định danh (nếu có) theo thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế của CQT.

Trường hợp tên người mua hàng khác với tên của cá nhân, hộ kinh doanh theo mã số thuế thì người trúng thưởng được xác định theo mã số thuế để đảm bảo tính duy nhất và đảm bảo nguyên tắc mỗi hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đều có một cơ hội trúng thưởng.

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh không đến nhận thưởng, không xuất trình được căn cứ để xác định cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng; các hóa đơn trúng thưởng được CQT xác định là hóa đơn không đủ điều kiện theo quy định thì các giải thưởng tương ứng được xác định là không đủ điều kiện nhận thưởng.

4. Hình thức văn bản công bố cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng/không đủ điều kiện nhận thưởng

Căn cứ danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng/không đủ điều kiện nhận thưởng, Cục Thuế ban hành quyết định của Cục trưởng Cục Thuế về việc trả thưởng theo mẫu 01/QĐ-HĐMM gửi kèm công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Tổng cục trưởng (đ
 báo cáo);
- Cục CNTT (để thực hiện)
 - Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan 

Mẫu số: 01/QĐ-HĐMM
(Ban hành kèm theo Công văn số .../TCT-DNNCN ngày … /10/2022 của Tổng cục Thuế)

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
…………….
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  /QĐ-……… 

………., ngày  tháng  năm 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc trả thưởng Hóa đơn may mắn

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ………………………….

Căn cứ Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tng cục Thuế;

Căn cứ Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình Hóa đơn may mắn;

Căn cứ Quyết định số ……… ngày …../……/…… của ………………………………. về việc thành lập Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn”;

Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả chương trình Hóa đơn may mắn” Kỳ lựa chọn ……. của Hội đng giám sát ngày …../……/……;

Xét đề nghị của Trưởng phòng ………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Thuế trả thưởng “Hóa đơn may mắn” Kỳ lựa chọn …………. theo danh sách kèm theo Quyết định này với ……… giải thưởng có tổng giá trị trao giải là ………..……….. cho cá nhân, hộ kinh doanh từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Cục Thuế. Cơ cấu giải thưng như sau: ……….. giải nhất với trị giá mỗi giải là ……………..….., ……….. giải nhì với trị giá mỗi giải là ... ………..., ……….. giải ba với trị giá mỗi giải là . ………....., ……….. giải khuyến khích với trị giá mỗi giải là …………..….. . Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện trả trưởng hóa đơn may mắn theo Phụ lục 01 và Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh không đủ điều kiện trả thưởng hóa đơn may mắn theo Phụ lục 02 (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao phòng ………………………………………. và các đơn vị (Phòng, Chi cục Thuế) có liên quan thực hiện trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh là người mua hàng hóa, dịch vụ có “Hóa đơn may mắn” trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mn”. Việc nhận thưởng được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ kinh doanh nhận thưởng. Phòng …………..…. có trách nhiệm khu trừ thuế trước khi trả thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Phòng ………… có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo CT (để chỉ đạo);
 - Lưu: ……….

CỤC TRƯỞNG
Phụ lục 01

DANH SÁCH CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG HÓA ĐƠN MAY MẮN

Kỳ quay thưởng ....

(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-.... ngày …../…../…… của Cục trưởng Cục Thuế)

………Giải nhất trị giá …………mỗi giải:

STT

Mã hóa đơn may mắn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập hóa đơn

Người mua trên hóa đơn

Tên cá nhân, hộ kinh doanh

MST

Cơ quan thuế quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

………Giải nhì tr giá …………mỗi giải:

STT

Mã hóa đơn may mắn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập hóa đơn

Người mua trên hóa đơn

Tên cá nhân, hộ kinh doanh

MST

Cơ quan thuế quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

………Giải ba tr giá …………mỗi giải:

STT

Mã hóa đơn may mắn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập hóa đơn

Người mua trên hóa đơn

Tên cá nhân, hộ kinh doanh

MST

Cơ quan thuế quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

………Giải khuyến khích trị giá…………mỗi giải:

STT

Mã hóa đơn may mắn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập hóa đơn

Người mua trên hóa đơn

Tên cá nhân, hộ kinh doanh

MST

Cơ quan thuế quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục 02

DANH SÁCH CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG HÓA ĐƠN MAY MẮN

Kỳ quay thưởng ....

(Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-.... ngày …../…../…. của Cục trưởng Cục Thuế)

STT

Mã hóa đơn may mắn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập hóa đơn

Người mua trên hóa đơn

Giải thưởng trong kỳ

Lý do

Tên cá nhân, hộ kinh doanh

MST

Cơ quan thuế quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.