Open navigation

Công văn 4185/TCT-KK ngày 11/11/2022 Khai thuế giá trị gia tăng đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4185/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
 - Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

- Tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;

- Tại khoản 10 Điều 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

- Tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, phân bổ thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có hoạt động sản xuất điện mặt trời tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì:

Trường hợp hoạt động sản xuất điện mặt trời đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện theo quy định của pháp luật điện lực thì người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng riêng cho cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hoạt động sản xuất điện mặt trời không đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện theo quy định của pháp luật điện lực và người nộp thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất và nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định của pháp luật và phát sinh thực tế để hướng dẫn người nộp thuế khai thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
 - Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.