Open navigation

Công văn 4223/TCT-CS ngày 15/11/2022 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4223/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6600/CTBRV-TTKT1 ngày 14/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Trường hợp Hợp đồng thầu không quy định chi tiết số lượng, đơn giá của từng loại vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật mà nhà thầu phải cung cấp cho công trình và hóa đơn, chứng từ thanh toán cũng không chi tiết phần giá trị máy móc, thiết bị gắn với hạng mục thi công xây dựng thì không có cơ sở để tách phần giá trị của công việc “Mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị” để áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế theo mức 1%.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ, chứng từ cụ thể để xác định nghĩa vụ thuế TNDN của Hợp đồng thầu theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Vũ Xuân Bách (để báo cáo)
- Vụ PC(TCT);
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.