Open navigation

Công văn 4270/TCT-HTQT ngày 16/11/2022 Thủ tục miễn thuế cho IFC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4270/TCT-HTQT

V/v thủ tục miễn thuế cho IFC.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 65/TTr-CTTPHCM ngày 04/11/2022 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thủ tục miễn thuế cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đối với các giao dịch chứng khoán của IFC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc liên quan đến miễn giảm thuế theo điều ước quốc tế đối vi thu nhập của IFC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang chủ trì báo cáo chính phủ để xác định căn cứ pháp lý miễn giảm thuế cho IFC.

Trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền căn cứ pháp lý miễn giảm thuế cho IFC, NHNN phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện xác nhận vào Thông báo miễn giảm thuế theo quy định.

Tổ chức thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo quy định của Điều ước quốc tế phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Điều 63 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“Điều 63. Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

a) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài:

a.1) Vào ngày ký hợp đồng với bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế, gồm:

a.1.1) Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/DUQT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này có xác nhn của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế;

a.1.2) Bản sao Điều ước quốc tế;

a.1.3) Bản sao hợp đồng với bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền; ...

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn giảm thuế bao gồm Thông báo miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế theo hướng dẫn tại Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.