Open navigation

Công văn 4418/CTHN-TTHT ngày 09/02/2023 Kê khai phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80_2021_TT-BTC

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4418/CTHN-TTHT

V/v kê khai, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: VPĐD Công ty TNHH Marubeni Lifestyle Việt Nam tại TP Hà Nội - MST: 0315508100-001
(Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà VP làm việc và cho thuê, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Trả lời văn bản không số đề ngày 16/01/2023 của VPĐD Công ty TNHH Marubeni Lifestyle Việt Nam tại TP Hà Nội về việc khai thuế, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Tại Điều 12 quy định về Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại tr sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ s thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân b, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đi với loi thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.

…”

+ Tại Điều 19 quy định về Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

“1. Trường hợp phân bổ:

a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tin lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

2. Phương pháp phân b:

a) Phân b thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Người nộp thuế xác định riêng số thuế thu nhập cá nhân phải phân bổ đối với thu nhập từ tin lương, tin công của cá nhân Iàm việc tại từng tỉnh theo s thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

a.1) Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tin lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu s 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. S thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì thực hiện phân bổ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài Chính. Việc khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp trụ sở chính Công ty tại TP Hồ Chí Minh có vướng mắc khi thực hiện kê khai, phân bổ thuế TNCN thì đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để VPĐD Công ty TNHH Marubeni Lifestyle Việt Nam tại TP Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- N trên;
- Phòng TTKT1;
 - Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.