Open navigation

Công văn 447/TCT-DNL ngày 16/02/2023 Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/TCT-DNL

V/v chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện.

Trả lời công văn số 4554/TCKT-PTI ngày 15/11/2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện kiến nghị về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19/6/2013 của Quốc hội (sửa đổi Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 3/6/2008 của Quốc hội) quy định:

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;”

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện có các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ thì thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTrg Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
 - Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN Nguyễn Bằng Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.