Open navigation

Công văn 4560/TCT-TTKT ngày 07/12/2022 Tăng cường triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4560/TCT-TTKT

V/v tăng cường triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/03/2022, Công văn số 1043/TCT-TTKT ngày 07/04/2022 và Công văn số 1242/TCT-CNTT ngày 22/04/2022 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan Thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đã thông báo kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn và có Công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/05/2022 đôn đốc Cục Thuế thực hiện lập phiếu yêu cầu xác minh hóa đơn, phân công, xử lý, phê duyệt, trả lời yêu cầu xác minh hóa đơn trên ng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn.

Tuy nhiên, đến nay công tác cập nhật thông tin liên quan đến quá trình xác minh hóa đơn trên ng dụng xác minh hóa đơn của nhiều Cục Thuế còn chậm, thậm chí chưa triển khai, công tác trả lời xác minh hóa đơn chưa kịp thời, chưa đúng thời gian theo quy định và chưa đúng nội dung yêu cầu xác minh làm ảnh hưởng tới kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế GTGT nói riêng. Cụ thể, tính đến 15/08/2022, các cơ quan thuế sau có tỷ lệ 100/100 chưa nhập kết quả trả lời xác minh hóa đơn dù đã quá hạn phải trả lời: Chi cục Thuế huyện Cái Bè (Tiền Giang), Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục (Hà Nam), Chi cục Thuế huyện Thái Thụy (Thái Bình), Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh và Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải (Quảng Trị).

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:

- Chấn chỉnh công tác nhập thông tin liên quan đến quá trình xác minh hóa đơn trên ng dụng xác minh hóa đơn (đặc biệt đối với các cơ quan thuế nêu trên): Tổ chức triển khai ngay việc lập phiếu yêu cầu xác minh hóa đơn, phân công, xử lý, phê duyệt, trả lời yêu cầu xác minh hóa đơn trên ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn theo hướng dẫn tại các văn bản của Tổng cục Thuế.

- Xác định công tác xác minh hóa đơn là một nhiệm vụ phối hợp trong ngành Thuế, kết quả xác minh là cơ sở để cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý thuế. Đề nghị các Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác đối chiếu, xác minh và trả lời xác minh hóa đơn đảm bảo đúng thời gian và đúng nội dung yêu cầu.

- Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 702/TCT-CNTT, Công văn số 1043/TCT-TTKT và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác xác minh hóa đơn.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế có văn bản gửi về Tổng cục Thuế (qua Cục Thanh tra Kiểm tra thuế, Cục Công nghệ Thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để báo cáo);
- Cục KTNB; Cục DNL; Cục CNTT (để phối hợp thực hiện);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Giang Văn Hiển

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.