Open navigation

Công văn 4573/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2022 Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4573/TCHQ-TXNK

V/v dừng Danh mục min thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan tnh Đồng Nai.

Tổng cục Hi quan nhn được công văn số 1899/HQĐNa-TXNK ngày 06/10/2022 của Cục Hi quan tnh Đồng Nai về việc vướng mc dừng s dụng Danh mục min thuế. V vđề này, Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. V việc dừng sử dụng Danh mục min thuế

Trưng hợp chủ dự án có thông báo về việc không còn nhu cầu nhp khẩu hàng hóa theo Danh mục miễn thuế thì cơ quan hải quan và ch dự án được lựa chọn thực hiện theo các hình thc sau:

a) Áp dụng quy định tại điểm c.1 và c.2 khoản 1 Điều 5 Quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ để xử lý dừng Danh mục min thuế;

b) Điều chỉnh Danh mục min thuế cho lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu bng 0 hoặc điều chỉnh cho Danh mục min thuế hết thời hạn dự kiến nhập khu. Hồ sơthủ tục, trình tự xử lý điều chnh Danh mục min thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Điều 4 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định 3394/QĐ-TCHQ.

2. Về việc áp dụng chính sách thuế

Yêu cu Cục Hi quan tnh Đồng Nai rà soát, kim tra; trường hợp xác định dự án vn hoạt động theo Giy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giy t có giá trị tương đương, việc điều chnh hot động của dự án (nếu có) không làm ảnh hưởng đến việc áp dụng ưu đãi đầu tư và hàng hóđã nhập khu theo Danh mục miễn thuế vn được sử dụng đúng mục đích min thuế thì tiếp tục theo dõi, qun lý hàng hóa theo chính sách min thuế. Ch dự án có trách nhiệm quản lý, sử dụng hàng hóa min thuế và báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa min thuế theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế xut khẩu, thuế nhập khu và qun lý thuế.

3. V việc bổ sung trường hợp dừng sử dụng Danh mục miễn thuế

Tổng cục Hi quan ghi nhý kiến của Cục Hải quan tnh Đồng Nai để bổ sung khi sa đổi Quyết định 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan.

4. Về việc thông báo Danh mục miễn thuế

Yêu cầu Cục Hải quan tnh Đng Nai thực hiện tiếp nhn Danh mục min thuế thông qua Hệ thng Vnaccs; trưng hợp hệ thng gặp sự c và trường hp máy móc, thiết bị phải nhập khu làm nhiu chuyến, không trừ lùđưc số lượng tại thời điểm nhập khu (gọi tt là t hợp, dây chuyn) thì tiếp nhận Danh mục miễn thuế bản giấy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP), điểm b khoản 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Tng cục Hải quan tại công văn số 3245/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2021.

Tổng cục Hi quan có ý kiến đ Cục Hi quan tnh Đng Nai được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.