Open navigation

Công văn 4907/TCT-KK ngày 26/12/2022 Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tiền thu bán căn hộ cho các hộ dân tái định cư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4907/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với tiền thu bán căn hộ cho các hộ dân tái định cư

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 32/TTr-CTTPHCM ngày 30/6/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tiền thu bán căn hộ nền nhà tái định cư. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế;

Tại Điều 20 và mục II.10 Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về mẫu biểu hồ sơ khai thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) được Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (gọi tắt là Ban Bồi thường) thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vấp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao ký hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thu hộ tiền bán căn hộ tái định cư từ người mua thay cho Ban Bồi thường thì Trung tâm phải thực hiện khai riêng tiền thuế GTGT đã thu hộ từ người mua thay cho Ban Bồi thường vào tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT (áp dụng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao) ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CS;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.