Open navigation

Công văn 57838/CTHN-TTHT ngày 25/11/2022 Kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57838/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Công ty cổ phần Kosy

(Đ/c: B6-BT5 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2,
 quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - MST: 0102681319)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 410/KOSY ghi ngày 09/11/2022 của Công ty cổ phần Kosy vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ như sau:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

b) Khai thuế giá tr gia tăng đối với hot động chuyển nhưng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở h tầng, nhà đ chuyn nhưng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến đ) tại nơi có hot động chuyển nhưng bất đng sản.

…”

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

+ Tại Điều 13 hưng dẫn khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp được phân bổ:

b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy đnh ti điểm b khoản 1 Điều 11 Ngh đnh số 126/2020/NĐ-CP;

…”

+ Tại Phụ lục II: Danh mục mẫu biểu hồ sơ khai thuế (ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

II. Mu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

01/GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Kosy có trụ sở chính tại Hà Nội, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) theo mẫu 01/GTGT tại cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 9;
 - Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.