Open navigation

Công văn 62788/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 Kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62788/CTHN-TTHT

V/v kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Zhejiang Taifu Pump Việt Nam 

(Đ/c: Khu Đường Cử, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, 
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội - MST: 0108235430)

Trả lời công văn số 220908/CV - TF của Công ty TNHH Zhejiang Taifu Pump Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

...k) Khai lệ phí môn bài ti nơi có đơn vị ph thuc, đa điểm kinh doanh

- Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại khoản 2, khoản 4 Điều 12 quy định về phân bổ nghĩa vụ thuế của người np thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

“Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

...2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân b thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.

4. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân b đ lập chứng từ nộp tin và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kho bạc Nhà nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hạch toán khoản thu cho từng địa bàn nhận khoản thu phân b.”

+ Tại Điều 19 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

‘‘Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân b thuế thu nhập cá nhân 

1. Trường hợp phân b:

a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đi với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả ti tr sở chính cho người lao đng làm việc ti đơn vị ph thuc, đa đim kinh doanh tại tnh khác.

2. Phương pháp phân b:

a) Phân b thuế thu nhập cá nhân đi với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Người nộp thuế xác định riêng s thuế thu nhập cá nhân phải phân bổ đi với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại từng tnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ cửa từng cá nhân. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tnh nào thì s thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tnh đó.

3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a.1) Người nthuế chỉ trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm vic ti đơn vị ph thuc, địa điểm kinh doanh ti tnh khác với nơi có tr sở chính, thực hiện khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhp từ tiền lương; tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu s 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các đa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp s thuế thu nhp cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương; tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tnh nơi người lao đng làm việc theo quy định ti khon 4 Điều 12 Thông tư này. S thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi nhánh phụ thuộc cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính, tiền lương tiền công của người lao động làm việc tại chi nhánh do Công ty (Trụ sở chính) chi trả thì Công ty (Trụ sở chính) có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế TNCN phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính; nộp s thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Về lệ phí môn bài Công ty thực hiện kê khai tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị đnh 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty TNHH Zhejiang Taifu Pump Việt Nam căn cứ tình hình hoạt động thực tế và đối chiếu với quy định của pháp luật để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zhejiang Taifu Pump Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.