Open navigation

Công văn 7969/CTHN-TTHT ngày 27/02/2023 Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7969/CTHN-TTHT

V/v khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị 
(Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội - MST: 0101042990)

Ngày 10/02/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 68/CV-HUDS ngày 08/02/2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hướng dẫn khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

+ Tại Điều 11 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Qun lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

a) Khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án đầu tư:

b) Khai thuế giá trị gia tăng đi với hot đng chuyển nhưng bất đng sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhưng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) ti nơi có hot đng chuyn nhưng bất đng sản.

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

+ Tại Phụ lục II hưng dẫn mẫu biểu hồ sơ khai thuế:

II. Mu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

3

01/GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị có thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, Công ty thực hiện khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường tại trụ sở chính, Công ty khai theo mẫu 01/GTGT không bao gồm hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT 3;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.