Open navigation

Công văn 7970/CTHN-TTHT ngày 27/02/2023 Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7970/CTHN-TTHT

V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu - NHTMCP Công thương Việt Nam - MST: 0105757686
(Đ/c: Vietinbank, Tầng 3, Tòa Nhà, 126 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Trả lời văn bản số 05/CV-CTCT ngày 14/02/2023 của Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu - NHTMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hỗ trợ lỗi khi phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 6 quy định áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác:

“…

3. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ;

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh...”

Căn cứ quy định trích dẫn nêu trên, thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ.

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị, nghiên cứu quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu - NHTMCP Công thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT8;
- Website Cục thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.