Open navigation

Công văn 7973/CT-TTHT ngày 27/02/2023 Khoản thu hộ chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7973/CT-TTHT

V/v khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH PIXELZ
(Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong S
ắc, 
P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội - MST: 0106883443)

Ngày 16/2/2023 Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 14022023/CV/PIXELZ của Công ty TNHH PIXELZ (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn chi hộ, thu hộ nhân viên có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu hộ, chi hộ cho người thân của nhân viên, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Công ty.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được, đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH PIXELZ được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 2;
- Phòng DTPC;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.