Open navigation

Công văn 556/TCHQ-GSQL ngày 09/02/2023 Khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/TCHQ-GSQL

V/v khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 124/HQKH-NV ngày 17/01/2023 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thông tin về hàng hóa của các tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình H21 (đối chiếu, kiểm tra các chứng từ trong hồ sơ hải quan); trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ liên quan tại doanh nghiệp (có biên bản làm việc) để xác định hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu có phải là hàng đã tạm nhập hay không?

Trường hợp có cơ sở xác định hàng xuất khẩu tại các tờ khai mã loại hình H21 là hàng đã tạm nhập trước đây thì Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ Biên bản làm việc, tờ khai xuất khẩu để thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập và xử lý vi phạm. Việc thanh khoản tờ khai tạm nhập thực hiện như trường hợp khôi phục số lượng hàng trên tờ khai tạm nhập trong trường hợp Hệ thống không hỗ trợ khôi phục số lượng tại điểm 5 Điều 23 Quy trình ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể: Chi cục Hải quan mở tờ khai tạm nhập nhập số tờ khai xuất khẩu mã loại hình H21 (thay thế tờ khai tái xuất) vào tờ khai tạm nhập ban đầu thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11 và theo dõi lượng hàng tái xuất ngoài Hệ thống;

Trường hợp không có cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu tại các tờ khai mã loại hình H21 là hàng đã tạm nhập trước đây thì Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp tái xuất đúng hàng hóa đã tạm nhập, nếu không thực hiện tái xuất thì yêu cầu mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng hàng tạm nhập và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về thuế và hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT.GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.