Open navigation

Công văn 571/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2023 Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C_O ưu đãi

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TCHQ-GSQL

V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan cập nhật mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK, KV của Hàn Quốc trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, bao gồm:

- Busan Mai Customs, Changwon Customs, Cheonan Customs, Cheongju Customs, Daegu Main Customs, Daejeon Customs, Donghae Customs, Gumi Customs, Gunsan Customs, Gwangju Main Customs, Gwangyang Customs, Gyeongnam Nambu Customs, Gyeongnam Seobu Customs, Incheon Main Customs, Masan Customs, Mokpo Customs, Paju Customs, Pohang Customs, Pyeongtaek Customs, Seongnam Customs, Seoul Main Customs, Sokcho Customs, Ulsan Customs, Yangsan Customs, Yongdang Customs: hiệu lực từ ngày 30/01/2023;

- Jeonju Customs: hiệu lực từ ngày 31/01/2023;

- Ansan Customs: hiệu lực từ ngày 01/02/2023;

- Cheonan Customs: hiệu lực từ ngày 06/02/2023.

Tổng cục Hải quan thông báo đ các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên:
 - Cục CNTT&TKH
Q (để phối hợp);
 -
 Cục KTSTQ (đ phối hợp);
 - Lưu: V
T, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.