Open navigation

Công văn 5720/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2022 Xử lý tờ khai G23 đối với hàng tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5720/TCHQ-GSQL

V/v xử lý tờ khai G23 đối với hàng tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 3443/HQHN-GSQL ngày 17/11/2022 Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc báo cáo vướng mắc xác nhận qua khu vực giám sát tờ khai G23 đối với hàng hóa là phương tiện đóng gói quay vòng tạm nhập bị hư hỏng phải thanh lý để tiêu hủy, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

- Về việc khai báo mã loại hình tái xuất hoặc chuyn mục đích sử dụng để tiêu hủy đối với hàng hóa là phương tiện đóng gói tạm nhập theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, b sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nhưng không tái xuất theo quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ như sau:

+ Khi tạm nhập: người khai hải quan khai theo mã loại hình G13 - Tạm nhập miễn thuế;

+ Khi tái xuất: người khai hải quan khai theo mã loại hình G23 - Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế;

+ Trường hợp hàng hóa đã tạm nhập nhưng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa thì người khai hải quan khai theo mã loại hình A21 - Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập.

- Nội dung hướng dẫn tại điểm 4 mục II Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022 áp dụng đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng (chuyển sang các chế độ quản lý hải quan khác) mà không phải tiêu thụ nội địa thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập G13 bng việc khai tờ khai tái xuất G23. Trường hợp Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam thay đổi mục đích sử dụng phương tiện đóng gói quay vòng đã tạm nhập để tiêu hủy tại Việt Nam được xem như là nhập khẩu để tiêu thụ nội địa nên phải thực hiện khai theo mã loại hình A21 - Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập, không phải thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 mục II Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 1478/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hi quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long rút kinh nghiệm và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo mã loại hình phù hợp thực tế loại hình hàng hóa và đúng quy định. Đối với các tờ khai đã thực hiện khai báo theo mã loại hình G23 mà thực tế không có hàng hóa thực xuất khu ra nước ngoài và chưa được xác nhận hàng qua khu vực giám sát thì đề nghị căn cứ quy định tại điểm d.3 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đ hủy tờ khai theo quy định.

Tổng cục Hi quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT
, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.