Open navigation

Công văn 7958/BCT-KHCN ngày 19/04/2019 Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18_2019_QĐ-TTg

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7958/BCT-KHCN

V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ)

Trả lời công văn số 3520/BKHCN-ĐTG ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng (Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg), căn cứ các tài liệu gửi kèm công văn số 3520/BKHCN-ĐTG nêu trên, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Chứng thư giám định

- Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định về (Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng) phải thể hiện nội dung: Phương pháp giám định, quy trình giám định; số hiệu và tên gọi của quy chun kỹ thuật quốc gia, tiêu chun quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (nếu có) được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của dây chuyn công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 hoặc đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này.

- Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: “Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của quy chun kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có quy chun kỹ thuật quốc gia liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khu, thì máy móc, thiết bị nhập khu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”.

- Tại Chứng thư giám định số VIS-M-2022-5A; VIS-M-2022-5B; VIS-M-2022-5C ngày 28 tháng 10 năm 2022 và VIS-M-2022-5D ngày 15 tháng 10 năm 2022 của Tổ chức giám định Công ty TNHH Giám Định Quốc Tế Việt Nam (VISUCOL) chưa nêu “Phương pháp giám định, quy trình giám định” trong việc đánh giá chất lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, do đó đề nghị bổ sung, làm rõ nội dung này theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

2. Về giải trình sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hồ sơ gửi kèm chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, yêu cầu Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam bổ sung, giải trình rõ một số nội dung sau:

- Đánh giá chi tiết về tính đồng bộ về công nghệ, kỹ thuật của từng máy đối với máy móc thiết bị hiện có đang hoạt động tại Công ty và bổ sung nội dung so sánh tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn và giá của các máy đã qua sử dụng so với máy mới cùng chủng loại.

- Thời gian sử dụng còn lại của các thiết bị, máy móc đề nghị nhập khẩu đều dưới 15 năm, tương đối ngắn so với thời gian sử dụng trung bình của các máy móc, thiết bị công nghiệp nặng và so với thời gian hoạt động của Dự án. Điều đó dẫn tới tình huống phải xử lý các máy móc, thiết bị cũ nhập khẩu này trước khi Dự án hết thời hiệu (Thời gian hoạt động của Dự án đến ngày 11 tháng 8 năm 2054) và sẽ phải nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị cũ khác thay thế.

3. Về pháp lý của hồ sơ, tài liệu

Để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ, tài liệu, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát lại các hồ sơ, tài liệu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Các đơn vị: KH-TC, PC, XNK;
 - Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.