Open navigation

Công văn 897/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2023 Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/TCHQ-GSQL

V/v CTCNXX của Chi-lê

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở Công hàm số 19/23 ngày 8/2/2023 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Chi-lê tại Việt Nam, thông báo tại công văn số 76/XNK-XXHH ngày 17/2/2023 của Bộ Công Thương về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Chi-lê, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Chi-lê vào ngày 21/02/2023. Do Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu dãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa nhập khẩu từ Chi-lê chưa được ban hành, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ: theo thông báo của Đại sứ quán nước Cộng hòa Chi-lê về thực thi các quy định về quy tắc xuất xứ tại Chương 3 của Hiệp định, Chi-lê không áp dụng hình thức C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 5 của Phụ lục 3A Hiệp định CPTPP. Chi-lê áp dụng hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi người xuất khẩu theo quy định tại Chương 3 của Hiệp định, nội luật hóa tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT và Thông tư số 62/2019/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu
: VTGSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.