Open navigation

Công văn 898/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2023 Hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/TCHQ-GSQL

V/v nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1930/HQĐT-NV ngày 09/12/2022 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về vướng mắc hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện theo hướng dẫn của Tng cục Hải quan tại công văn số 4826/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022, theo đó “hàng hóa nhập khẩu vào nội địa có nguồn gốc là hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan và chính sách thuế theo loại hình tương ứng. Hàng hóa nhập khu từ kho ngoại quan vào nội địa đ sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 thì được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT theo quy định”.

Về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.