Open navigation

Công văn 1321/TCT-CS ngày 14/04/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của cơ sở thực hiện xã hội hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
(Đ/c: Quốc lộ 1A, P. Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tổng cục thuế nhận được công văn số 831/PC-VPCP ngày 05/5/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 87/CV-VĐ ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức kiến nghị về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của cơ sở thực hiện xã hội hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (khoản 3 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản 10 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và điểm a khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: khoản 3 Điều 4 quy định về Cổ tức; điểm a khoản 2 Điều 132 quy định về trả cổ tức.

- Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ. Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021 và bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

- Liên quan đến vướng mắc của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2212/TCT-CS ngày 21/6/2021 và công văn số 3290/TCT-CS ngày 01/9/2021 trả lời Công ty về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đáp ứng quy định của danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về cơ sở thực hiện xã hội hóa theo danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì phần thu nhập không chia của Công ty để lại để đầu tư phát triển trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành về y tế là thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty sử dụng lợi nhuận giữ lại không chia để đầu tư phát triển Công ty, sau đó Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty để ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu thì không được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập này.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật liên quan và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đê được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Vụ PC, Vụ CST, Vụ HCSN;
- Cục TCDN, Cục QLGS KTKT;
- Vụ PC -TCT;
 - Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.