Open navigation

Công văn 1322/TCT-CS ngày 14/04/2023 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/TCT-CS

V/v thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Greif Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50/CV-GVN ngày 09/01/2023 của Công ty TNHH Greif Việt Nam thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến ưu đãi thuế đối với trường hợp doanh nghiệp kéo dài thời gian hoạt động, Bộ Tài chính có công văn số 206/BTC-TCT ngày 07/01/2015 trả lời Công ty TNHH dệt SY và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Tổng cục Thuế có công văn số 1627/TCT-CS ngày 25/04/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo hướng doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thời gian hoạt động được gia hạn (công văn photo đính kèm).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Greif Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.