Open navigation

Công văn 1330/TCT-CS ngày 14/04/2023 Xác định ưu đãi khi tăng vốn của doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/TCT-CS

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 7600/CT-NVDTPC ngày 14/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai vướng mắc về điều kiện xác định Dự án đầu tư mới để áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp có thu nhập tại địa bàn ưu đãi đầu tư và xác định ưu đãi khi tăng vốn của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13, Điều 14, Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định về mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định như sau:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện,...

...

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu dự án đầu tư đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc thực hiện dự án đầu tư, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều kiện để được phép kinh doanh đối với từng lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

- Về việc xác định ưu đãi khi tăng vốn của doanh nghiệp:

Căn cứ khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, nếu việc tăng vốn đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư mở rộng thì được ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện đầu tư mở rộng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hưởng ưu đãi theo điều kiện đầu tư mở rộng hoặc ưu đãi theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có), nếu đáp ứng điều kiện lựa chọn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lào Cai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.