Open navigation

Công văn 1470/TCT-CS ngày 24/04/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1470/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1683/CTGLA-TTKT1 ngày 26/8/2022 kèm theo công văn số 1484/CTGLA-TTKT1 ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai kiến nghị về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trồng cây cao su sau đó thu hoạch mủ cao su tươi bán ra thị trường thì thu nhập từ hoạt động này được xác định là thu nhập từ hoạt động trồng trọt.

Trường hợp doanh nghiệp không tự trồng cây cao su mà thu mua mủ cao su tươi trên thị trường sau đó sơ chế mủ cao su tươi thành các sản phẩm mủ cao su khác, thì thu nhập từ hoạt động này không thuộc trường hợp được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC(TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.