Open navigation

Công văn 3467/BYT-BH ngày 06/06/2023 Khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3467/BYT-BH 

V/v khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023 

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về vướng mắc trong việc triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, như Công văn số 61/CV-BVTN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về việc báo cáo vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về KBCB BHYT, Công văn số 1276/BVCR- KHTH ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có nội dung đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thiết lập module kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu KBCB BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BYT. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Để thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 5 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp nhận, giám định và phản hồi kịp thời cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật thông tin và quyền lợi của các bên liên quan”, cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 130/QĐ-BYT: BHXH Việt Nam có trách nhiệm nâng cấp, chỉnh sửa Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT để đáp ứng thực hiện các quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT, đồng thời, các cơ sở KBCB và cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023. Do đó, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương hoàn thành module kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT, để các cơ sở KCB trong toàn quốc có thể thực hiện gửi kiểm thử được dữ liệu điện tử.

Đồng thời, khoản 4 Điều 4 Quyết định số 130/QĐ-BYT quy định: “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chính thức thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 để làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế”. Tuy nhiên, vì chậm triển khai việc tiếp nhận dữ liệu điện tử để kiểm thử, do đó, Bộ Y tế thống nhất cho phép cơ sở KBCB BHYT và cơ quan BHXH chính thức thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

2. Trong thời gian thực hiện gửi và nhận dữ liệu điện tử để kiểm thử, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam, cơ sở KBCB BHYT thực hiện điều chỉnh một số trường thông tin trong Phụ lục (Cột “Đính chính hoặc sửa đổi, bổ sung”) ban hành kèm theo Công văn này để thực hiện việc kiểm thử.

3. Trong thời gian thực hiện kiểm thử, nếu BHXH Việt Nam phát hiện các vấn đề vướng mắc, bất cập, đề nghị tổng hợp gửi Bộ Y tế để Bộ Y tế xem xét ban hành quyết định đính chính hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT cho phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện trước khi triển khai chính thức kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Vụ/Cục: KH-TC, KCB, QLD, QL YDCT;
- Trung tâm Thông tin y tế QG;
- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo t/h);
- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; (Để biết và t/h)
- Y tế các bộ, ngành; (Để biết và t/h)
- Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam; (Để biết và t/h)
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.