Open navigation

Công văn 2900/BHXH-KHTC ngày 20/06/2023 Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7_2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2900/BHXH-KHTC

V/v lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Do ngày 02/7/2023 nhằm ngày Chủ nhật nên BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2023 như sau:

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 03/7/2023 đến ngày 25/7/2023.

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 03/7/2023 đến ngày 04/7/2023.

Đề nghị Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo đến người hưởng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính) để phối hợp, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó GĐ phụ trách Chế độ;
- Các phòng CĐ, TT;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, KHTC

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Dũng Hà

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.