Open navigation

Công văn 2767/TCT-TCCB ngày 05/07/2023 Đôn đốc nhập dữ liệu lên Ứng dụng quản lý công chức viên chức người lao động thuộc Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2767/TCT-TCCB

V/v đôn đốc nhập dữ liệu lên Ứng dụng quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến việc triển khai Ứng dụng quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thuế; đến nay, các đơn vị trong toàn Ngành đã có sự n lực rt lớn trong quá trình trin khai ng dụng, một số đơn vị đã hoàn thành 100% đưa dữ liệu liên quan đến quá trình công tác, đào tạo, lương lên Ứng dụng như: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Cục Thuế tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh An Giang, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số Cục Thuế chưa đảm bảo tiến độ đưa dữ liệu lên ng dụng theo tiến độ chung của Ngành như: Cục Thuế Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Long An, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh...

Đ sớm đưa vào vận hành Ứng dụng quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị:

1. Khn trương đưa dữ liệu công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị lên Ứng dụng và hoàn thành trước ngày 15/7/2023; kết quả triển khai ứng dụng là một trong những tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị năm 2023.

2. Đối với các dữ liệu phục vụ khai thác báo cáo 12 biu về công tác Tổ chức cán bộ; đề nghị các đơn vị khẩn trương cập nhật các dữ liệu lên ứng dụng và đối chiếu, rà soát, đảm bảo số liệu kết xuất báo cáo phải chính xác, đúng với thực tế.

3. Trên cơ sở kết quả nhập liệu, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả triển khai Ứng dụng tính đến ngày 15/7/2023. Thời hạn báo cáo trước ngày 20/7/2023, đồng thời gửi file mềm về email tnhoang@gdt.gov.vn và ntson02@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế và các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.