Open navigation

Công văn 1970/TCT-CS ngày 23/05/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
 - Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2617/CTHN-TTHT ngày 18/01/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 5130/CTCTH-TTHT ngày 25/10/2022 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thì thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh khi bán hàng hóa, dịch vụ, xuất điều chuyển hàng hóa cho các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương hoặc xuất hàng hóa cho các cơ sở nhận làm đại lý. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP không có quy định cấp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo từng lần phát sinh thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi Mẫu số 06/ĐN-PSĐT - Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo từng lần phát sinh để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, DNNCN, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.