Open navigation

Công văn 2330/TCT-CS ngày 09/06/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4558/CTCTH-TTHT của Cục Thuế TP Cần Thơ về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ khoản 1, điểm c, d khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 1/7/2022 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành thì không có cơ sở để Cục Thuế lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2022 và quý II/2022 được nộp sau ngày 01/7/2022.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.