Open navigation

Công văn 2812/TCT-TTKT ngày 07/07/2023 Triển khai biện pháp phòng chống tình trạng buôn bán hóa đơn trên không gian mạng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/TCT-TTKT

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng buôn bán hóa đơn trên không gian mạng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành các Công văn chỉ đạo Cơ quan thuế các cấp tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn. Tuy nhiên, qua rà soát tại một số phương tiện thông tin đại chúng, chỉ cần gõ yêu cầu tìm kiếm “mua hóa đơn” trên các công cụ tìm kiếm phổ biến, các đối tượng có nhu cầu mua hóa đơn đã có thể tiếp cận với hàng nghìn kết quả quảng cáo rao bán, cung cấp dịch vụ bán hóa đơn trên các trang mạng với những lời cam kết, khẳng định chất lượng hóa đơn.

Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống, ngăn chặn, xử lý các đối tượng mua bán hóa đơn đặc biệt là việc quảng cáo, rao bán hóa đơn trên không gian mạng, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế cụ thể như sau:

1. Đề nghị Lãnh đạo Cục Thuế giao 01 phòng đầu mối thực hiện nghiên cứu, rà soát, tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với tình trạng mua bán hóa đơn trên không gian mạng. Báo cáo thông tin đơn vị đầu mối phụ trách theo mẫu biểu tại Phụ lục 01 để Tổng cục Thuế liên hệ công tác, tổng hợp kết quả triển khai.

2. Cục Thuế tăng cường tuyên truyền phổ biến trên báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các kênh thông tin phổ biến trên địa bàn quản lý để tuyên truyền cho người nộp thuế về chính sách pháp luật của nhà nước, các chế tài xử lý đối với đối tượng mua, bán, sử dụng hóa đơn khống.

3. Cục Thuế chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý phù hợp đối với địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố đề nghị phối hợp với các sở ban ngành liên quan (Công an, Thông tin & Truyền thông,...) nhằm triển khai các biện pháp đồng bộ ngăn chặn hoạt động buôn bán hóa đơn của các đối tượng cung cấp dịch vụ hóa đơn trên không gian mạng.

4. Để công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua, bán cung cấp dịch vụ hóa đơn qua không gian mạng đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế chủ động thu thập thông tin thông qua các trang mạng cung cấp dịch vụ bán hóa đơn trên không gian mạng, qua nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn để nắm bắt các thông tin về các đối tượng có nghi vấn bán hóa đơn, qua tin báo, đơn tố cáo, phản ánh từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa bàn quản lý, qua khai thác thông tin do báo cáo chí, các trang mạng xã hội đưa tin để tổ chức rà soát, khai thác, nắm bắt thông tin, các dấu hiệu nghi vấn, đáng ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ, chuyển thông tin đến các Cục Thuế có liên quan để triển khai thực hiện công tác quản lý thuế theo quy định nhằm ngăn chặn, phòng, chống tình trạng buôn bán hóa đơn trên không gian mạng.

5. Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, Cục Thuế thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua bán hóa đơn trên không gian mạng theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục 02. Kết quả báo cáo cần thể hiện danh sách thông tin các đối tượng có rủi ro, nghi vấn mua và bán hóa đơn trên địa bàn quản lý đã khai thác được, kết quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, kết quả chuyển cơ quan điều tra. Đồng thời, Cục Thuế thực hiện tổng hợp, báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đề nghị Cục Thuế báo cáo thông tin cán bộ đầu mối được phân công phụ trách triển khai công tác quản lý thuế đối với tình trạng mua bán hóa đơn trên không gian mạng theo mẫu biểu tại Phụ lục 01 kèm các đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua bán hóa đơn trên không gian mạng và gửi về Cục Thanh tra - kiểm tra Thuế - Tổng cục Thuế trước ngày 20/7/2023.

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Cục Thanh tra - Kiểm tra Thuế - Tổng cục Thuế (Ông Dương Ngọc Việt - email: dnviet@gdt.gov.vn, số điện thoại: 0988.771.292).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Vũ Mạnh CườngCỤC THUẾ…

Phụ lục 01

CUNG CẤP THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÓA ĐƠN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

(Đính kèm Công văn số 2812/TCT-TTKT ngày 07/7/2023 của Tổng cục Thuế)

STT

Thông tin cán bộ đầu mối

Thông tin lãnh đạo phòng/đơn vị quản lý trực tiếp

Họ và tên

Chức vụ

Phòng/đơn vị công tác

Số điện thoại liên hệ

địa chỉ email

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

địa chỉ email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CỤC THUẾ…

Phụ lục 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÓA ĐƠN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
(Đính kèm Công văn số 2812/TCT-TTKT ngày 07/7/2023 của Tổng cục Thuế)

STT

Thông tin đối tượng cung cấp dịch vụ bán hóa đơn khai thác trên không gian mạng

Kết quả khai thác, xử lý đối với các đơn vị có nghi vấn thực hiện hành vi mua/ bán hóa đơn

Ghi chú

Địa chỉ trang mạng

Tên đối tượng liên hệ

Số điện thoại

Tài khoản ngân hàng (nếu có)

Địa chỉ email

Tên công ty

Mã sổ thuế

Ngành nghề kinh doanh chính (ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu)

Công ty có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi mua/ bán hóa đơn

Tài khoản ngân hàng

Kết quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT/ Kiểm tra tại cơ quan thuế

Quyết định thanh tra, kiểm tra

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về thuế

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Xử lý khác (nếu có)

Số tài khoản

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng

Năm tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra Thuế

Thanh tra/ kiểm tra tại trụ Sở NNT/ Kiểm tra tại trụ sở CQT

Số Quyết định/ Công văn

Ngày Quyết định/ công văn

Kiến nghị xử lý về thuế

Ghi chú

Số Công văn

Ngày Công văn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày tháng năm 2023
CỤC TRƯỞNG

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.