Open navigation

Công văn 2827/TCT-DNNCN ngày 07/07/2023 Miễn thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 92_2021_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2827/TCT-DNNCN

V/v miễn thuế đối với HKD theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 3594/CTDAN-NVDTPC ngày 08/4/2023 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc miễn thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 quy định:

“Điều 2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1. Đối tượng áp dụng

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa bàn cấp huyện) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn) để ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 quy định tại khoản này.

2. Miễn thuế phải nộp

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

Không áp dụng việc miễn thuế quy định tại khoản này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.”

- Tại Điều 1 Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành danh sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 quy định:

“Điều 1. Ban hành danh sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021, gồm: Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Liên Chiểu, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang.”

Căn cứ các quy định nêu trên, hộ kinh doanh Lê Thanh Phú Thủy là cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh tại địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thì thuộc đối tượng được miễn số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Hoạt động kinh doanh được miễn thuế không bao gồm các hoạt động không áp dụng miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách;
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.