Open navigation

Công văn 2840/TCT-TTHT ngày 10/07/2023 Chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/TCT-TTHT

V/v chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2467/CTHPH-TTHT ngày 19/5/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng vướng mắc về thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Công ty Cổ phần Tài Việt (Mã số thuế: 0201027770). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ban hành Thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tại khoản 4 Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 quy định về thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

“4. Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đại lý thuế biết để thực hiện các biện pháp quản lý.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) là cơ quan quản lý hành nghề đối với đại lý thuế và có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Công ty Cổ phần Tài Việt là đại lý thuế hoạt động theo công văn xác nhận số 3987/TCT-PC ngày 07/10/2010 của Tổng cục Thuế tại thời điểm Thông tư 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Công văn số 3987/TCT-PC ngày 07/10/2010 không phải là giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nhưng cũng là văn bản xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế. Trường hợp đã quá 90 ngày kể từ ngày Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Công ty Cổ phần Tài Việt có hiệu lực mà Công ty vẫn không khắc phục được sai phạm, đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng ban hành Thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Nội dung thông báo nêu rõ chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và lý do của việc chấm dứt.

2. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi khắc phục được sai phạm

Trường hợp Công ty Cổ phần Tài Việt sau khi khắc phục được sai phạm, nếu có nhu cầu kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì phải nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 10/2021/TT-BTC. Cục Thuế TP Hải Phòng căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTC để thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTHT(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN-HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Lê Thị Thủy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.