Open navigation

Công văn 46974/CTHN-TTHT ngày 04/07/2023 Điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46974/CTHN-TTHT

V/v điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho NPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành - MST: 0101025924
(Địa chỉ: Số 11 lô C3 khu đô thị Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời văn bản số 01/CV đề ngày 06/6/2023 của Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành (Sau đây gọi tắt là Công ty) về việc chi tiết chứng từ đính kèm khi giảm trừ gia cảnh cho người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật quản lý Thuế số 38/2019 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về trách nhiệm của người nộp thuế:

“Điều 17. Trách nhiệm của người nộp thuế

...2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.”

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1, Điều 9 quy định giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

...d.3) Cha đẻ, m đẻ; cha vợ, m v (hoc cha chồng, mẹ chồng); cha dưng, m kế; cha nuôi, m nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

...đ) Cá nhân được tính là người ph thuc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4. khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kin sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đi với người ngoài đ tuổi lao đng phải không có thu nhp hoc có thu nhp bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhp không vưt quá 1.000.000 đồng.

+ Tại Điểm g quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

“...g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mi quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khu (nếu có cùng s hộ khu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đi với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đáp ứng điều kiện được tính là người phụ thuộc theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, đồng thời có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g3, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (không yêu cầu thành phần hồ sơ phải có giấy tờ chứng minh thu nhập) của Bộ Tài chính thì người nộp thuế được khai giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

Người nộp thuế phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đy đủ của dữ liệu kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật quản lý Thuế số 38/2019 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để khai thuế đúng quy định. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp  vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra s 9 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT9;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.