Open navigation

Công văn 116/CNTT-PM ngày 19/01/2023 Triển khai dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/CNTT-PM

V/v triển khai DVC trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về việc ban hành quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công" của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia và nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, cụ thể:

1. Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia: Bổ sung chức năng kê khai DVC Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (chi tiết tại Phục lục gửi kèm).

2. Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (TNHS): Khởi tạo DVC Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (Mã dịch vụ công: 602e) thuộc Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế trên phần mềm TNHS (BHXH các tỉnh chủ động cấu hình quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ cho phù hợp với điều kiện thực tế).

3. Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST):

- Tự động ghi nhận quá trình tham gia BHXH tự nguyện, tự động tạo dữ liệu tờ bìa sổ BHXH (đối với trường hợp tham gia lần đầu) sau khi nhận được chứng từ đóng BHXH tự nguyện do phần mềm Kế toán tập trung chuyển sang.

- Cán bộ thực hiện cấp tờ bìa sổ BHXH điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 104/CNTT-PM ngày 18/01/2023 của Trung tâm về việc nâng cấp phần mềm TST theo Quyết định số 1188/QĐ-BHXH.

Trung tâm yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức truyền thông nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công; quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp tờ bìa sổ BHXH kịp thời, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về phần mềm, BHXH các tỉnh liên hệ Trung tâm (qua Phòng Quản lý phần mềm, điện thoại: 024.37753944) để phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ công tác CP triển khai Đề án 06 (BCA);
- Cục KSTT (VPCP);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Trung tâm;
 - Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Phạm Đăng Khoa

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.