Open navigation

Công văn 2635/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2023 Hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Ken Logistics.
(Tầng 11, Tòa nhà Detech Tower II, số 107, Nguyn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0515/TCHQ/2023 ngày 15/5/2023 của Công ty TNHH KEN Logistics vướng mc về việc hoàn thuế nhập khẩu và thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu tại ch sau đó xuất ra nước ngoàiVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, đối tượng chịu thuế bao gồm: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ch và hàng hóa xuất khẩu, nhập khu của doanh nghiệp thực hiện quyn xuất khẩu, quyền nhập khu, quyền phân phi.”

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ch gồm: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;...”

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021:

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phi tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại ch hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khu ra nước ngoài hoặc xuất khu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;...”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu tại ch thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và không được quy định trong các trường hợp hoàn thuế. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH KEN Logistics biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.