Open navigation

Công văn 2257/TCT-CS ngày 07/06/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023.

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5841/CTCTH-TTHT ngày 14/12/2022 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về việc xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên về việc xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót;

Căn cứ quy định trên và theo phản ánh của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tại công văn số 5841/CTCTH-TTHT nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ giữ lại một hóa đơn điện tử đã lập, hủy hóa đơn điện tử đã lập bị trùng cùng ký hiệu và gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế để thông báo về việc hủy các hóa đơn điện tử đã lập bị trùng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, DNNCN, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.