Open navigation

Công văn 3655/TCT-CS ngày 03/10/2022 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5338/CTHDU-TTHT ngày 09/06/2022 nêu vướng mắc về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Điều 10, Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn và định dạng hóa đơn điện tử.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp phát sinh các hoạt động tạm xuất, tái nhập; tạm nhập, tái xuất nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ dưới các hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả hàng hóa thì doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử và ghi đầy đủ nội dung theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.