Open navigation

Công văn 3908/BHXH-TCKT ngày 22/12/2022 Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 tháng 02 năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3908/BHXH-TCKT

V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Tng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Thông báo số 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 29/11/2022 về Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên hp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương; Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; Chỉ thị s 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Thông báo số 5034/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng vui Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 như sau:

1. BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2023 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tin mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

2. Yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh:

- Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ TếÂm lịch năm 2023, xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2023 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết theo Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2023 vào cùng kỳ chi trả tháng 01 năm 2023.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... đ tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

3. Tng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2023 trong kỳ chi trả tháng 01 năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi nht cho người hưởng trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.

Yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam đ được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Tổng Giám đốc (
để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - CSXH, CNTT, TT, TCBH;

- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.