Open navigation

Công văn 546/BHXH-CNTT ngày 01/03/2023 Triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh giấy báo tử giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/BHXH-CNTT

V/v triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng;
- Trung tâm Truyền thông;
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 798/BYT-KCB ngày 20/02/2023 của Bộ Y tế về việc phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phục vụ Đề án 06;

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn đáp ứng yêu cầu liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) phục vụ Đề án 06.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đề nghị:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở KCB trong việc tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

2. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận và hỗ trợ vướng mắc của các cơ sở KCB qua tổng đài 1900.9068.

3. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH: Tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ hạ tầng, giải pháp để hoàn thiện chức năng tạo lập, liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử phục vụ triển khai Đề án 06.

(Hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và Giấy khám sức khỏe lái xe trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại Phụ lục kèm theo Công văn số 507/BHXH-CNTT ngày 27/02/2023 của BHXH Việt Nam)

4. Trung tâm Công nghệ thông tin đảm bảo về mặt kỹ thuật để hệ thống hoạt động ổn định; tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Đề án 06/CP (BCA);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.