Open navigation

Công văn 6954/BHXH-QLT ngày 28/10/2022 Giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6954/BHXH-QLT

V/v giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động;
- Đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
- Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 - Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2474/BHXH-TCKT ngày 09/9/2022 về việc giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đơn vị sử dụng lao động; Đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Các cơ sở giáo dục và đào tạo; Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời không nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp qua Hệ thống Agribank vào các ngày chủ nhật, ngày lễ cho đến khi có thông báo mới.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, gửi thông tin về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý Thu) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP.TĐ, QH;
- Cổng TTĐT BHXH TPHCM;
 - Lưu: VT, QLT(Thi).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.