Open navigation

Công văn 755/BTC-NSNN ngày 19/01/2023 Kinh phí thực hiện chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/BTC-NSNN

V/v kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Văn bản số 1183/BC-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tình hình chi và nguồn kinh phí sử dụng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dch Covid-19 năm 2021:

Căn cứ chế độ quy định1 và báo cáo của Tỉnh tại Văn bản số 1183/BC-UBND ngày 02/11/2022, Văn bản số 3739/STC-QLNS ngày 14/12/2022 (kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước; địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo), số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo chế độ, làm cơ sở để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 187.372 triệu đồng, thấp hơn số địa phương đề nghị là 1.561 triệu đồng do không xác định kinh phí chi hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương (Nghị quyết số 37/NQ-CP không quy định chi hỗ trợ phụ cấp cho thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương) và kinh phí chi hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chi trả.

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Đồng Tháp được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước là 93.686 triệu đồng (187.372 triệu đồng 50%). Do địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện chi tiết đối tượng được hưởng chính sách, thời gian thực hiện chính sách và kinh phí đã chi trả (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) nên ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp 100% kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo chế độ quy định là 93.686 triệu đồng.

Bộ Tài chính đã có Văn bản số 14603/BTC-NSNN ngày 23/12/2021 bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp là 83.800 triệu đồng để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Như vậy, kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách tỉnh Đng Tháp theo chế độ quy định để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020, 2021 còn thiếu là 9.886 triệu đồng (93.686 triệu đồng - 83.800 triệu đồng).

2. Về kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021:

Căn cứ chế độ quy định2 và báo cáo của Tỉnh tại Văn bản số 1183/BC-UBND ngày 02/11/2022, Văn bản số 3739/STC-QLNS ngày 14/12/2022 (kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước; địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo), số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo chế độ (không bao gồm kinh phí chi hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác do ngân sách địa phương đảm bảo), làm cơ sở để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 55.524 triệu đồng, bằng số địa phương đề nghị có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, tỉnh Đồng Tháp được ngân sách trung ương hỗ trợ 60% phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước là 33.314 triệu đồng (55.524 triệu đồng 60%). Do địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện chi tiết đối tượng được hưng và kinh phí đã chi trả (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước địa phương) nên ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp 100% kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo chế độ quy định là 33.314 triệu đồng.

3. Về kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động:

Căn cứ quy định của pháp luật3 và báo cáo của Tnh tại Văn bản số 1183/BC-UBND ngày 02/11/2022, Văn bản số 3739/STC-QLNS ngày 14/12/2022 (kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước; địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo), số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo chế độ, làm cơ sở để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 2.133 triệu đồng, bằng số địa phương đề nghị có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tnh Đng Tháp được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách là 2.133 triệu đồng. Do địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện chi tiết đối tượng được hưng và kinh phí đã chi trả (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước địa phương) nên ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp 100% kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo chế độ quy định là 2.133 triệu đồng.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách tỉnh Đồng Tháp là 45.333 triệu đồng (9.886 triệu đồng + 33.314 triệu đồng + 2.133 triệu đồng) để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm:

(1) Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền nêu trên theo quy định tại Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

(2) Sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn lực của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2021.

(3) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và xảy ra tiêu cực.

Bộ Tài chính xin thông báo Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Các Bộ: Y tế, LĐTB&XH;
 - Sở Tài chính t
nh Đồng Tháp;
- KBNN Đồng Tháp;
- KBNN;
 - Lưu: VT, NSNN (7b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Võ Thành Hưng

 

 


1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưng chống dịch Covid-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021, Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

2 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổibổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP.

3 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.