Open navigation

Công văn 28/KH-BHXH ngày 05/01/2023 Phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH BHXH VIỆT NAM NĂM 2023

Để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2023 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả” tại Công văn số 09/BHXH-TĐKT ngày 04/01/2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động cơ quan BHXH Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 được BHXH Việt Nam giao.

2. Tổ chức phong trào thi đua phải sâu, rộng, thiết thực và hiệu quả; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan, đơn vị, của Ngành để xác định nội dung thi đua, chỉ tiêu phấn đấu. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng các điển hình xuất hiện trong phong trào thi đua, tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU PHONG TRÀO THI ĐUA

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành BHXH Việt Nam năm 2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

1. Quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/06/2022; gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

2. Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn Ngành. Chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW); Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ hằng năm về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước…đồng thời, rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 đề ra: đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; đạt khoảng 93,2% dân số tham gia BHYT; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHTN, BHYT được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2023 trên số phải thu dưới mức 2,91%.

3. Chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cho phù hợp với thực tiễn.

4. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội... bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

5. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT, giảm tiền chậm nộp, chặn tiền chậm nộp mới phát sinh; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại địa phương; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra chuyên ngành đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

6. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHTN, BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

8. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới trên ứng dụng VssID - BHXH số; nghiên cứu, triển khai các nền tảng, giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số cho ngành BHXH Việt Nam, nhất là việc xây dựng hệ thống phân tích xử lý dữ liệu lớn (Big Data), áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động của Ngành nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

9. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, thông tin đối ngoại nhằm thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH Việt Nam và triển khai có hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong toàn Ngành.

10. Thực hiện phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và bám sát các nội dung chủ yếu của phong trào thi đua năm 2023 tại Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện cho đơn vị, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành đối với BHXH địa phương; tổ chức thực hiện để hoàn thành chương trình công tác trọng tâm năm 2023; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất công tác khen thưởng.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Các Văn phòng: ĐUCQ, HĐQL, BCSĐ;
- Công đoàn cơ quan;
 - Lưu: VT, TĐKT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Mạnh Sinh
 Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.