Open navigation

Công văn 4002/TCHQ-GSQL ngày 01/08/2023 Thủ tục tái xuất hàng tạm nhập của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4002/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục tái xuất hàng tạm nhập của DN tạm ngừng kinh doanh

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1563/HQBRVT-GSQL ngày 27/6/2023 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện khai hải quan tái xuất hàng tạm nhập trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập đã ngừng kinh doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.