Open navigation

Công văn 91/KBNN-KTNN ngày 01/11/2022 Cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KBNN-KTNN

V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

 

- Vụ Kê khai và Kế toán thuế - Tổng cục Thuế
- Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế
- Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan
 - Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Hải quan

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 và Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gửi Quý đơn vị danh sách bổ sung NHTM nơi KBNN mở tài khoản chuyên thu và thanh toán theo từng hệ thống ngân hàng và danh mục mã ngân hàng dùng trong thanh toán, cụ thể đơn vị theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý đơn vị bổ sung các thông tin trên vào Danh sách các đơn vị KBNN và NHTM nơi KBNN mở tài khoản và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Quý đơn vị để phục vụ công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
 - Lưu: KTNN, TT (06 bản). 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Trung LươngPHỤ LỤC

CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


(Kèm theo Công văn số 91/KTNN-KT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Kho bạc Nhà nước)

STT

STT theo tỉnh

Tên KBNN

Mã NH 8 số của KBNN

Số tài khoản của KBNN tại NH

Tên Ngân hàng

Mã NH 8 số của Ngân hàng

Loại tài khoản

Đóng, mở

Ngày hiệu lực

 

I

Kho bạc Nhà nước Bến Tre

1

1

KBNN Bến Tre

83701001

225704077686868

HDBank

CN Bến Tre

79321009

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

 

II

Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh

2

1

KBNN TP Hồ Chí Minh

79701001

04018010016405

MSB

CN Hồ Chí Minh

01302001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

3

2

KBNN Quận 1

79701014

04218015000012

MSB

CN Đô Thành

01302001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

4

3

KBNN Quận 10

79701003

04318010000047

MSB

CN Tân Bình

01302001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

5

4

KBNN Tân Bình

79701024

04418010000291

MSB

CN Cộng Hòa

01302001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

 

III

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

6

1

KBNN Đà Nẵng

48701001

02504076797979

HDBank

CN Đà Nẵng

79321009

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

7

2

KBNN Thanh Khê

48701003

037704070123456

HDBank

PGD Hải Châu-CN Đà Nẵng

79321009

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

 

IV

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ

8

1

KBNN Phù Ninh

25701009

42810001176868

BIDV

PGD Phù Ninh-CN Hùng Vương

25202002

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

9

2

KBNN Lâm Thao

25701002

42110000868747

BIDV

PGD Lâm Thao-CN Phú Thọ

25202001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

07/11/2022

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.