Open navigation

Công văn 2532/STTTT-CNTT ngày 24/11/2022 Hỗ trợ kỹ thuật triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2532/STTTT-CNTT

Về hỗ trợ kỹ thuật triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Sở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm;
- Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về công tác hỗ trợ kỹ thuật triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố H Chí Minh như sau:

1. Về nội dung, thời gian tiếp nhận và xử lý

- Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng: các lỗi liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức không sử dụng được dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý trong 2 giờ đồng hồ.

- Mức độ ảnh hưởng cao: các lỗi chỉ ảnh hưởng đến một số cá nhân sử dụng, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý trong 24 giờ đồng hồ.

- Mức độ ảnh hưởng trung bình: một số lỗi không ảnh hưởng đến quy trình xử lý của hệ thống và các yêu cầu bổ sung. Đơn vị cung cấp dịch vụ rà soát yêu cầu và báo lại thời gian xử lý trong 12 giờ đồng h.

2. Về nhân sự hỗ trợ

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, hỗ trợ vận hành kỹ thuật đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị liên hệ theo mức độ ưu tiên như sau:

- Mức độ 1: Liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm.

- Mức độ 2: Liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố.

+ Ông Vũ Văn Thuận - chuyên viên phòng phần mềm và nội dung số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0392.119.790; Thư điện tử: vvthuan.stttt@tphcm.gov.vn;

+ Ông Lê Trường Anh - chuyên viên phòng phần mềm và nội dung số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0909.806.564; Thư điện tử: ltanh.stttt@tphcm.gov.vn;

+ Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm - Trưởng phòng Phần mềm và nội dung số; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0775.666.123; thư điện tử: nthtram.stttt@tphcm.gov.vn;

Ông Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0902.008.262; Thư điện tử: nhtrieu.stttt@tphcm.gov.vn;

+ Bà Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0919927676; thư điện tử: vtthuong.stttt@tphcm.gov.vn;

+ Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0908.353.614; thư điện tử: ndchung.stttt@tphcm.gov.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Trinh;
- TT CNTT-TT;
 - Lưu VT, 
P. CNTT (CT.48).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Võ Thị Trung TrinhPHỤ LỤC I

THÔNG TIN KÊNH HỖ TRỢ TRIỂN KHAI TẠI CÁC SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP
ính kèm theo Công văn số 2532/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT

Đơn vị

Thông tin liên h

Họ tên

Số điện thoại

1

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bùi Quang Kỳ

0943232868

Lê Đỗ Khang

0918365375

Lê Văn Khiêm

0917890762

2

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Hạnh

0947920890

Trần Năng Tuấn

0917220616

Lê Văn Khiêm

0917890762

3

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Trần Mạnh Dũng

0917722772

Đoàn Hùng Linh

0888530123

Lê Văn Khiêm

0917890762

4

Ban Quản lý KCXKCN

Bùi Quang Vinh

0836979072

Nguyễn Thanh Trung

0912367987

Lê Văn Khiêm

0917890762

5

Sở Tư Pháp

Lê Trung

0918072000

Nguyễn Gia Huy

0773063893

Lê Văn Khiêm

0917890762

6

Sở Y Tế

Lê Phú Hoàng

0949966789

Nguyễn Phương Thùy

0918253979

Lê Văn Khiêm

0917890762

7

Văn phòng Đăng ký sử dụng đất

Nguyễn Văn Thường

034074007536

Huỳnh Quốc Thái

0376718998

Lê Văn Khiêm

0917890762

8

Văn phòng UBND TP

Nguyễn Văn Thường

034074007536

Lê Văn Khiêm

0917890762

9

Sở Công thương

Nguyễn Quốc Huy

0775163123

Đào Thị Phương Nga

0912723738

Lê Văn Khiêm

0917890762

10

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Đỗ Khang

0918365375

Hồ Thanh Bảo Yến

0826020400

Lê Văn Khiêm

0917890762

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngô Trung Hiếu

0359573954

Nguyễn Phúc Kim Hoa

0366987898

Lê Văn Khiêm

0917890762

12

Sở Văn hóa, Thể thao

Đinh Trung Hiếu

0387751294

Phan Thanh Thế

0968957525

Lê Văn Khiêm

0917890762

13

Sở Tài chính

Trần Xuân Đức

0919125566

Lê Thị Thùy Dương

0886271706

Lê Văn Khiêm

0917890762

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Văn Duy

0976497834

Phan Thanh Thế

0968957525

Lê Văn Khiêm

0917890762

15

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Nguyễn Đỗ Linh Chi

0962856485

Phan Minh Tuấn

0988840903

Lê Văn Khiêm

0917890762

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trần Năng Tuấn

0917220616

Đào Thị Phương Nga

0912723738

Lê Văn Khiêm

0917890762

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Trầm Gia Bảo

0908706368

Phan Minh Tuấn

0988840903

Lê Văn Khiêm

0917890762

18

Sở Du lịch

Nguyễn Thanh Trung

0912367987

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

0833307977

Lê Văn Khiêm

0917890762

19

Sở Xây dựng

Đoàn Hùng Linh

0888530123

Vũ Văn Thời

0934138982

Lê Văn Khiêm

0917890762

20

Sở Khoa học Công nghệ

Phan Khải Đông

0909768334

Huỳnh Quốc Thái

0376718998

Lê Văn Khiêm

0917890762PHỤ LỤC II

THÔNG TIN KÊNH HỖ TRỢ TRIỂN KHAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN
(Đính kèm theo Công văn số 2532/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT

Đơn vị

Thông tin liên hệ

Họ tên

Số điện thoại

1

Quận 1

Nguyễn Trầm Gia Bảo

0908706368

Lê Văn Khiêm

0917890762

2

Quận 3

Lương Hoài Nam

0903091616

Lê Văn Khiêm

0917890762

3

Quận 4

Nguyễn Minh Thạnh

0939139979

4

Quận 5

Hồ Thanh Bảo Yến

0826020400

5

Quận 6

Hoàng Huy Trân

0906688845

6

Quận 7

Nguyễn Gia Huy

0773063893

7

Quận 8

Lê Nghĩa Lâm

0918488988

8

Quận 10

Nguyễn Du

0919171762

9

Quận 11

Đào Thị Phương Nga

0912723738

10

Quận 12

Hoàng Văn Duy

0976497834

11

Quận Bình Thạnh

Bùi Quang Vinh

0836979072

12

Quận Phú Nhuận

Lê Thị Thùy Dương

0886271706

13

Quận Tân Phú

Bùi Quang Kỳ

0943232868

14

Quận Bình Tân

Trần Mạnh Dũng

0917722772

15

Quận Tân Bình

Phan Thanh Thế

0968957525

16

Quận Gò Vấp

Lý Thị Mỹ Hiếu

0919928081

17

Huyện Bình Chánh

Lê Văn Khiêm

0917890762

18

Huyện Cần Giờ

Đinh Trung Hiếu

0387751294

19

Huyện Hóc Môn

Bùi Thanh Duy

0383184843

20

Huyện Nhà Bè

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

0833307977

21

Huyn Củ Chi

Phan Minh Tuấn

0988840903

22

Thành phố Thủ Đức

Nguyễn Thị Hậu

0971616714

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.