Open navigation

Công văn 2539/STTTT-CNTT ngày 25/11/2022 Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin chuyên ngành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/STTTT-CNTT

Về kết nối HTTT giải quyết thủ tục hành chính và HTTT chuyên ngành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Sở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm;
- Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình chuyển đổi số của thành phố. Hình thành Kho dữ liệu hành chính tập trung giúp đơn giản quá quá trình tham gia các dịch vụ hành chính công của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các cán bộ công chức thông qua việc liên thông kết nối, khai thác Kho dữ liệu dùng chung.

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch 4229/KH-UBND, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Về triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2302/STTTT-CNTT ngày 28/10/2022 về đảm bảo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và công văn số 2532/STTTT-CNTT ngày 24/11/2022 về hỗ trợ kỹ thuật triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đơn vị triển khai (VNPT); đồng thời, bố trí đủ nhân sự thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch số 4229/KH-UBND.

2. Về kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh với Hệ thống thông tin chuyên ngành

Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải tài liệu kết nối tại địa chỉ: https://kythuat.tphcm.gov.vn/ChiTietLgsp/moduleId/1590/id/405/controller/LGSP/action/ChiTietLoaiDichVu. Đề nghị các đơn vị tải về và nghiên cứu tài liệu. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai trong quý I/2023. /.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Trinh;
- TT CNTT-TT;
 - Lưu VT, 
P. CNTT (CT.48).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Võ Thị Trung Trinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.